I კატეგორია

  • პარტერი (302 ადგილი)
  • I იარუსის ცენტრალური ლოჟა (15 ადგილი)


II კატეგორია

  • I იარუსის გვერდითი ლოჟები (36 ადგილი)
  • II იარუსის ცენტრალური ლოჟა (15 ადგილი)


III კატეგორია

  • II იარუსის გვერდითი ლოჟები (39 ადგილი)


IV კატეგორია

  •  I იარუსის რიგები (46 ადგილი)
  • II იარუსის რიგები (50 ადგილი)