სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის

სახელმწიფო კონსერვატორია

2017-18 სასწავლო წლის

აკადემიური კალენდარი

                       საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო პროგრამები


                                                             შემოდგომის  სემესტრი


•    ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია:
2017 წლის 11 - 16 სექტემბერი;
•    სალექციო მეცადინეობები (16 კვირიანი დისციპლინებისთვის);
18 სექტემბერი - 20 იანვარი (სპეციალობა);
•    საგამოცდო პერიოდი: 03 იანვარი - 31 იანვარი;
•    არდადეგები: 01 თებერვალი - 11 თებერვალი.

            
                                                             გაზაფხულის  სემესტრი


•    ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია:
2018 წლის 01 – 10 თებერვალი;
•    სალექციო მეცადინეობები: 12 თებერვალი - 25 მაისი;
•    ინდივიდუალური მეცადინეობები:
12 თებერვალი - 02 ივნისი (16 კვირიანი დისციპლინებისთვის);
12 თებერვალი - 09 ივნისი (სპეციალობა);
•    საგამოცდო პერიოდი - 28 მაისი - 07 ივლისი.