სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო

                               კონსერვატორია 2016-17 სასწავლო წლის

                                               აკადემიური კალენდარი

                         საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო პროგრამები


                                                შემოდგომის  სემესტრი


• ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია:
   2016 წლის 12 - 18 სექტემბერი;
• სალექციო მეცადინეობები: 19 სექტემბერი - 30 დეკემბერი

• ინდივიდუალური მეცადინეობები:
  19 სექტემბერი - 09 იანვარი (16 კვირიანი დისციპლინებისთვის);
  19 სექტემბერი - 21 იანვარი (სპეციალობა);
•  საგამოცდო პერიოდი: 03 იანვარი - 31 იანვარი;
•  არდადეგები: 01 თებერვალი - 07 თებერვალი.


            
                                                გაზაფხულის  სემესტრი


•  ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია:
    2017 წლის 01 – 07 თებერვალი;
•  სალექციო მეცადინეობები: 08 თებერვალი - 23 მაისი;
•  ინდივიდუალური მეცადინეობები:
    08 თებერვალი - 30 მაისი (16 კვირიანი დისციპლინებისთვის);
    08 თებერვალი - 06 ივნისი (სპეციალობა);
•  საგამოცდო პერიოდი - 24 მაისი - 07 ივლისი.