სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის

სახელმწიფო კონსერვატორია

2017-18 სასწავლო წლის

აკადემიური კალენდარი

საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო პროგრამები

 

 

შემოდგომის  სემესტრი


•    ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია:2017 წლის 11 - 16 სექტემბერი;

•    სალექციო მეცადინეობები: 18 სექტემბერი - 30 დეკემბერი;

•    ინდივიდუალური მეცადინეობები:

        18 სექტემბერი - 09 იანვარი (16 კვირიანი დისციპლინებისთვის);

        18 სექტემბერი - 20 იანვარი (სპეციალობა);

•    საგამოცდო პერიოდი: 03 იანვარი - 31 იანვარი;

•    არდადეგები: 01 თებერვალი - 11 თებერვალი.

 


გაზაფხულის  სემესტრი


•    ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია:2018 წლის 01 – 10 თებერვალი;

•    სალექციო მეცადინეობები: 12 თებერვალი - 25 მაისი;

•    ინდივიდუალური მეცადინეობები:

         12 თებერვალი - 02 ივნისი (16 კვირიანი დისციპლინებისთვის);

         12 თებერვალი - 09 ივნისი (სპეციალობა);

•    საგამოცდო პერიოდი - 28 მაისი - 07 ივლისი.