აბიტურიენტმა რეგისტრაციისას უნდა შემოიტანოს შემდეგი საბუთები:


1.   შემოქმედებით ტურებზე რეგისტრაციის ფორმა (იხ. ფორმა);

     ფორმის  ესავსებად  ისარგებლეთ  პროგრამების, სპეციალობების  ნუსხით.

2.   პირადობის მოწმობის/პასპორტის ასლი;

3.   ერთი  ფოტოსურათი ელექტრონული სახით (3X4, JPG).

4.   გამოცდების საფასურის (50 ლარი) გადახდის დამადასტურებელი საბანკო ქვითრი ასლი

5.  ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის / უმაღლესი აკადემიური განათლების დამადასტურებელი დიპლომის ელ. ასლი (საბუთების შემოტანა შეუძლიათ მხოლოდ იმ ბაკალავრებს, ვისაც გავლილი აქვს სამუსიკო-საგანმანათლებლო პროგრამა). დიპლომის ასლი არ მოეთხოვება იმ აპლიკანტებს, რომლებმაც სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა დაასრულეს 2019-2020 სასწ. წელს.

 

შენიშვნა: დოკუმენტებში აღმოჩენილი ხარვეზების შემთხვევაში გეცნობებათ წერილობით, ხარვეზის გამოსასწორებლად გექნებათ 24 სთ..

 

 

რეგისტრაციისას გასათვალისწინებელი რჩევები !

      დოკუმენტების გამოგზავნისას წერილში მითითებული უნდა იყოს აბიტურიენტის  სახელი და გვარი, სპეციალობა და ინსტრუმენტი;

      დოკუმენტები უნდა გამოიგზავნოს დასკანირებული სახით; 

      ყველა დოკუმენტი უნდა აიტვირთოს ერთ  წერილში,

      თითოეული ფაილი დასათაურდეს ქვემოთ მოყვანილი პრინციპის შესაბამისად.

 

ფაილის დასათაურების პრინციპი:

სახელი, გვარი, დოკუმენტის სახე ( ფორმა / პირადობა / ფოტო / ქვითარი / დიპლომი ) 

მაგალითად:

სახელი, გვარი - ფორმა

სახელი, გვარი - პირადობა

სახელი, გვარი - ფოტო

სახელი, გვარი - ქვითარი

სახელი, გვარი - დიპლომი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კონტაქტი:

სასწავლო დეპარტამენტი

ტელ: (+995 32) 2 98 70 27,
(+995 555) 59 07 75,
(+995 555) 41 20 71

email: registration@tsc.edu.ge

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10