აბიტურიენტებმა  რეგისტრაციისას  უნდა  შემოიტანონ  შემდეგი  საბუთები:

•    განცხადება რექტორის სახელზე (ფორმა ივსება ადგილზე);
•    საქართველოს მოქალაქის  პირადობის  დამადასტურებელი მოწმობის დედანი და ასლი;
•    3 ფოტოსურათი (3X4 ზომით);
•    ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის, უმაღლესი აკადემიური სამუსიკო განათლების დამადასტურებელი დიპლომი და დიპლომის დანართი (დედანი);
•    გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული საგამოცდო-საიდენტიფიკაციო ბარათი (დედანი);

    პროგრამაზე „მუსიკის ტექნოლოგია“ სავალდებულოა აბიტურიენტმა წარმოადგინოს ინგლისური ენის B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელ საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატ (დამოწმებულ ნოტარიულად);  აგრეთვე - პროგრამის მოთხოვნებით გათვალისწინებული მასალები;

•    გამოცდების საფასურის (20 ლარი) გადახდის დამადასტურებელი საბანკო ქვითარი