პროფესულ პროგრამებზე ჩაბარების მსურველებმა  უნდა შემოიტანონ შემდეგი საბუთები:

 

 

1. განცხადება რექტორის სახელზე;

2. საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

3. სტუდენტის პირადი საქმის ასლი (შესაბამისი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ ბეჭდით და ხელმოწერით დამოწმებული);

4. გარე მობილობის დროს გრანტის არსებობის შემთხვევაში, სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის წერილი, რომელშიც მითითებული იქნება გრანტისა და სწავლის საფასურის ოდენობის შესახებ ინფორმაცია.

5. გამოცდების საფასურის (20 ლარი) გადახდის დამადასტურებელი საბანკო ქვითარი (საფასურის გადახდა არ ეხება პროგრამაზე „მუსიკა და დღევანდელობა“ გადმოსვლის მსურველებს).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კონტაქტი:

სასწავლო დეპარტამენტი

ოთახი: 228

ტელ: (+995 32) 2 98 70 27

email: study@tsc.edu.ge

 

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10