აპლიკანტებმა რეგისტრაციისას უნდა შემოიტანონ შემდეგი საბუთები:

  • განცხადება რექტორის სახელზე (ფორმა ივსება ადგილზე);
  • საქართველოს მოქალაქის  პირადობის მოწმობის/პასპორტის დედანი და ასლი;
  • 3 ფოტოსურათი (3X4-ზე) ელექტრონული (დისკზე) და ამობეჭდილი სახით;
  • ბაკალავრის/მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომი და ასლი;
  • მასწავლებელის საგნობრივი გამოცდის (მუსიკა) ჩაბარების დამადასტურებელი სერტიფიკატი/ცნობა (დედანი);
  • გამოცდის საფასურის (50 ლარი) გადახდის დამადასტურებელი საბანკო ქვითარი.


კონტაქტი:

სასწავლო დეპარტამენტი

ტელ: (+995 32) 2 98 70 27,

email: registration@tsc.edu.ge

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10