აპლიკანტებმა  რეგისტრაციისას  უნდა  შემოიტანონ  შემდეგი  საბუთები:


  • განცხადება რექტორის სახელზე (ფორმა ივსება ადგილზე);
  • საქართველოს მოქალაქის  პირადობის მოწმობის/პასპორტის დედანი და ასლი;
  • 3 ფოტოსურათი (3X4-ზე) ელექტრონული (დისკზე) და ამობეჭდილი სახით;
  • ბაკალავრის/მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომი და ასლი;
  • მასწავლებელის საგნობრივი გამოცდის (მუსიკა) ჩაბარების დამადასტურებელი სერტიფიკატი/ცნობა (დედანი);
  • გამოცდის საფასურის (20 ლარი) გადახდის დამადასტურებელი საბანკო ქვითარი.